دعوت به نمایشگاه

رونمایی از دستگاه فلت بد dilli در نمایشگاه چاپ دیجیتال اردیبهشت ماه سال 95 توسط شرکت رکورد در محل نمایشگاه تخصصی شهرداری تهران ، بوستان گفتگو