اگر در حین چاپ کریج هدها وسط چاپ بایستد و قفل شود عیب از چیست؟