لیست قیمت محصولات رکورد

آخرین بروزرسانی

دستگاه چاپ دستگاه چاپ بنر PL1300 ۸۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان مشاهده جزئیات
دستگاه چاپ بنر PL1500 ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
دستگاه اکوسالونت R3400 ۷۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان
دستگاه کاتر پلاتر TRP 300 ۲.۵۰۰.۰۰۰ تومان مشاهده جزئیات
TRP 600 ۳.۵۰۰.۰۰۰ تومان
TRP 900 ۴.۰۰۰.۰۰۰ تومان
Summa D60 ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
Roland ۸.۵۰۰.۰۰۰ تومان
دستگاه پرس حرارتی 38TA ۲.۸۰۰.۰۰۰ تومان مشاهده جزئیات
38PB ۲.۸۰۰.۰۰۰ تومان
46PB ۳.۶۰۰.۰۰۰ تومان
38MB ۳.۳۰۰.۰۰۰ تومان
46MB ۴.۵۰۰.۰۰۰ تومان
6 کاره ۳.۹۰۰.۰۰۰ تومان
جوهر جوهر Horse ۶۰.۰۰۰ تومان مشاهده جزئیات
جوهر Elephant ۷۵.۰۰۰ تومان
دستگاه حروف ساز B 5100 ۴۷.۰۰۰.۰۰۰ تومان مشاهده جزئیات
TPS ۱۸۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان
دستگاه لیزر دستگاه لیزر RT1390 ---------- مشاهده جزئیات
دستگاه فایبر مارکینگ ----------
سازه های نمایشگاهی رول آپ ۱۳۰.۰۰۰ تومان مشاهده جزئیات