لیست قیمت محصولات رکورد

آخرین بروزرسانی

دستگاه چاپ دستگاه چاپ بنر PL1300 ۱۱۹.۶۰۰.۰۰۰ تومان مشاهده جزئیات
دستگاه چاپ بنر PL1500 ۱۴۱.۶۸۰.۰۰۰ تومان
دستگاه اکوسالونت R3400 ----------
دستگاه کاتر پلاتر TRP 300 ۳.۹۶۰.۰۰۰ تومان مشاهده جزئیات
TRP 600 ۴.۸۳۰.۰۰۰ تومان
TRP 900 ۵.۷۰۰.۰۰۰ تومان
Summa D60 ۲۰.۵۵۰.۰۰۰ تومان
Roland ۱۷.۹۰۰.۰۰۰ تومان
دستگاه پرس حرارتی 38TA ۳.۶۱۲.۰۰۰ تومان مشاهده جزئیات
38PB ۳.۹۹۰.۰۰۰ تومان
46PB ۵.۰۴۰.۰۰۰ تومان
38MB ۴.۶۲۰.۰۰۰ تومان
46MB ۶.۳۰۰.۰۰۰ تومان
6 کاره ۵.۴۶۰.۰۰۰ تومان
جوهر جوهر Horse ۸۴.۰۰۰ تومان مشاهده جزئیات
جوهر Elephant ۱۰۴.۰۰۰ تومان
سالونت H ۵۵.۰۰۰ تومان
دستگاه حروف ساز B 5100 ---------- مشاهده جزئیات
TPS ----------
دستگاه لیزر دستگاه لیزر RT1390 ---------- مشاهده جزئیات
دستگاه فایبر مارکینگ ----------
سازه های نمایشگاهی رول آپ ۲۰۱.۰۰۰ تومان مشاهده جزئیات
f