آیا برای چاپ کوسن و رومبلی می توان از دستگاه ها چاپ پارچه رکورد استفاده کرد؟