دستگاه اکو سالونت رو اگر بخواهیم به روز کنیم و برد و کریج برد را عوض کنم چقدر هزینه داره؟