سلام. با چه محلولی میشه نوار انکدور را پاک کنیم. چون با الکل سفید پاک کردم نوار رو کدر کرد.