اگر پمپ باد در حین کار خاموش شود چه اتفاقی برای دستگاه پیش می آید؟