در زمان چاپ زدن در یک نقطه از دستگاه چاپ بنر خطوط عمودی ایجاد میشود. علت آن در چیست؟