سلام. یک اتصالی کوچک در سیم فن دستگاه چاپ بنر پیش آمد که از آن به بعد دستگاه روشن نمی شود. چاره چیست؟