سلام. علت وجود خط های زرد رنگ در هنگام چاپ با رنگ قرمز بر روی بنر چیست؟