در دستگاه چاپ من وجود نوشته های ریز (maintop DTP) در هنگام چاپ کردن در پشت زمینه کار وجود دارد. اشکال از چی می باشد؟