مهمترین عاملی که روی عمر کابل نوری تاثیر میگذاره چیست؟ ما هر چی کابل نور میخریم زود خراب و پاره میشه!